شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو

مطلب - شاخه 'اخبار سایت'

برندگان مزایده شماره 2 اعلام شد
اسامی برندگان مزایده شماره 2 اعلام شد
سه شنبه 17 اسفند 1395 - 12:27:24
اسامی برندگان مزایده عمومی خودرو
پس از بازگشایی پاکات اسامی برندگان مزایده عمومی خودرو اعلام گردید
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 12:55:40
آگهی مزایده عمومی
شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو در نظر دارد تعداد محدودی خودرو صفر کیلومتر متعلق به سالهای 91 تا 93 را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
سه شنبه 26 بهمن 1395 - 10:52:56