شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو

نصب آپشن خودرو در هنگام تولید

پرشین خودرو: مدیرعامل شركت خودروهای سفارشی ایران خودرو(آپکو) می گوید این شرکت قصد دارد در آینده ای نزدیک آپشن های سفارش شده توسط مشتریان را » در هنگام تولید خودرو « بر روی آن نصب کند.

 سعید ترابی در گفت و گو با خبرنگار» پرشین خودرو «  با بیان اینمطلب افزود: آپکو طی این چند سال همواره سعی کرده سه خواسته اصلی مشتریان یعنی ایمنی، زیبایی و راحتی را در خودروهای ایران خودرو لحاظ کند بدین ترتیب طی رایزنی هایی که با مدیران ارشد ایران خودرو صورت گرفته در آینده ای نزدیک همزمان با تولید خودرو، آپشن های سفارش شده مشتریان بر روی خودرو نصب خواهد شد.

اخبار سایت | نظرات غير فعال است |  نسخه مناسب برای چاپ