شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو

پس از بازگشایی پاکات مزایده عمومی در تاریخ 1395/12/03 اسامی برندگان مزایده به شرح ذیل می باشد : 
 
 
 
 
اسامی برندگان 1اسامی برندگان 2
اخبار سایت | نظرات غير فعال است |  نسخه مناسب برای چاپ