شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو

پس از بازگشایی پاکات مزایده عمومی در تاریخ 1395/12/17 اسامی برندگان مزایده به شرح ذیل می باشد : 

 

barande 2

اخبار سایت | نظرات غير فعال است |  نسخه مناسب برای چاپ