عنوان خبراسامی برندگان مزایده عمومی خودرو
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط admin
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 12:55:40

پس از بازگشایی پاکات مزایده عمومی در تاریخ 1395/12/03 اسامی برندگان مزایده به شرح ذیل می باشد : 
 
 
 
 
اسامی برندگان 1اسامی برندگان 2این خبر از طرف شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو)
( http://opco.co.ir/index.php?extend.4 )