خواب آلودگی، خستگی، رفتار بی دقت و خطر تصادف و آسیب ناشی از وسایل نقلیه ی موتوری مطالعه ی موردی و کنترلی مبتنی بر جمعیت

شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

طالعات محدودی به منظور تعیین ارتباط موجود میان تصادفات وسایل موتوری جاده ای (MVC) و آسیب های جدی مرتبط با خستگی، کوفتگی و خواب انجام شده است هدف تعيين تأثيرات ناشی از رفتار تهاجمی، خواب آلودگي راننده و خستگي در رابطه با MVC و آسيب هاي مربوط به آن در ميان جمعيت ترکيه می باشد طراحی و تنظیم مطالعه ی موردی وشاهد مبتنی بر جمعیت در بخش های اورژانس تصادفات بیمارستان ها و جاده ها انجام شد افراد حاضر 515 راننده ی خودرو درگیر در تصادفات دارای آسیب و جراحت دربیمارستان و 1030 راننده ی خودرو در هنگام

First PagePrevious Page
1
Next PageLast Page